Pytania i odpowiedzi

Dotyczy: Przetargu nieograniczonego na zadanie: „Wyposażenie budynków szpitalnych w system sygnalizacji pożaru połączony ze stanowiskiem kierowania Państwowej Straży Pożarnej w Kaliszu” – znak sprawy: ZP/06/2016.
 
Wojewódzki Specjalistyczny ZZOZ Chorób Płuc i Gruźlicy w Wolicy k/ Kalisza informuje, że w postępowaniu dotyczącym przetargu nieograniczonego wpłynęły zapytania dotyczące treści SIWZ:
01.08.2016 r. 
 Pytanie 1
Przedmiar i zestawienie materiałów uwzględnia kartę sieciową centrali. 
Ani na schemacie blokowym ani w opisie nie ma mowy o żadnym sieciowaniu centrali. Jeżeli bez sieciowania wyposaży się centralę w kartę sieciową, będzie permanentna awaria braku połączenia. Proszę o informację czy należy ją wycenić a jeżeli tak to w jakim celu.
Odpowiedź 
Projektowana centrala systemu sygnalizacji pożarowej będzie jedyną centralą na obiekcie wobec czego nie przewiduje się żadnego sieciowania centrali. Reasumując nie ma konieczności zakupu karty sieciowej.
 
 
29.07.2016 r. 

Pytanie 1
Proszę o informację po czyjej stronie (zamawiającego czy wykonawcy) jest podpisanie umowy z firmą monitorującą system sygnalizacji pożaru. Jeżeli jest to po stronie wykonawcy to proszę o informację na jak długi okres czasu trzeba podpisać umowę.
Odpowiedź 
Zamawiający informuje, iż podpisanie umowy z firmą monitorującą system sygnalizacji pożaru jest po stronie Szpitala. 

26.07.2016 r. 
Pytanie 1
Na schematach i w opisie jest napisane, że moduły sterujące EKS należy m.in. wykorzystać do wysterowania 4 central oddymiania RZN. Natomiast przedmiar, zestawienie materiałów w opisie nie uwzględnia zarówno tych central jak i dodatkowych modułów. Proszę o potwierdzenie, że nie wchodzi
to w zakres prac
Odpowiedź 
Zarówno w części opisowej projektu systemu sygnalizacji pożarowej (pkt. 14 poz. 6 EKS-7szt.) jak i w przedmiarze (poz. 40 Moduł kontrolno-sterujący 7szt.) zostały uwzględnione wszystkie moduły min. do wysterowania central oddymiania w ilości 4 szt. oraz wysterowania central zamknięć ogniowych w ilości 3 szt., wobec powyższego montaż modułów wchodzi w zakres prac
 
Pytanie 2
Proszę o szczegółowe informacje czego dokładnie dotyczy pozycja
przedmiaru: 40. Wypełnienie wełna mineralną >40kg/m3 – 1m3. 
Odpowiedź 
Dotyczy uszczelnienia nowopowstałych przejść instalacyjnych przechodzących przez elementy oddzielenia przeciwpożarowego min. dla wydzielonych pożarowo klatek schodowych.
 
Pytanie 3
Czy może posiadacie na obiekcie urządzenia wymienionych w projekcie producentów, z którymi należy to połączyć? Jeżeli nie to proszę o informację jakie kryteria będą podlegały ocenie podczas oceny równoważności systemów SAP. 
Odpowiedź 
Zgodnie z opisem części projektowej dopuszcza się zastosowanie innych elementów systemu sygnalizacji pożarowej, które będą spełniały założenia projektowe i wymogi obowiązujących przepisów. Zastosowane urządzenia powinny posiadać wymagane certyfikaty i świadectwa dopuszczenia w zależności od wymogu obowiązujących przepisów dla poszczególnych elementów systemu.
 
Pytanie 4
W projekcie jest napisane, że należy wycenić zakup urządzenia do transmisji alarmu pożarowego. Proszę o informację czy rzeczywiście w zakres robót wchodzi zakup przez Wykonawcę urządzenia do transmisji alarmów UTA? Z doświadczenia wiemy, że dostarczenie tego urządzenia wchodzi w zakres
umowy na świadczenie usług monitorowania pożarowego. 
Odpowiedź 
Urządzenie transmisji alarmu pożarowego zostało celowo wycenione ponieważ dla obiektu jest wymagane podłączenie do stanowiska kierowania PSP w Kaliszu. Zgodnie z przesłanym pytaniem zakup urządzenia powinien nastąpić w momencie podpisania umowy na świadczenie usług monitorowania pożarowego – jeżeli obecny wykonawca systemu sygnalizacji pożarowej nie będzie pełnił usług monitorowania pożarowego to nie musi dokonywać zakupu tego urządzenia.  
 
Pytanie 5
Czy do oferty należy dołączyć uzupełniony przedmiar jeżeli cena ma charakter ryczałtowy ?
Odpowiedź 
Zamawiający podkreśla, że formułą wynagrodzenia jest ryczałt. Załączony do specyfikacji przedmiar jest narzędziem pomocniczym, ułatwiającym potencjalnym oferentom uchwycenie wielkości kosztów przedmiotowego zamówienia. Uzupełniony przedmiar (kosztorys) w sytuacji, gdy cena oferty jest ceną ryczałtową, nie jest treścią oferty (KIO/UZP 139/10).  
 
Pytanie 6
W nawiązaniu do pkt. 4  rozdziału VI proszę o informację, czy na etapie składania ofert należy przedstawiać deklaracje zgodności CE na oferowane urządzenia, certyfikaty CNBOP i dokumenty potwierdzające spełnienie wymagań normy PN-EN 54?
Odpowiedź 
Zamawiający  wyjaśnia, że na etapie składania ofert wystarczające będzie złożenie oświadczenia przez wykonawcę, że wszystkie zaoferowane urządzenia wchodzące w skład przedmiotu zamówienia są  fabrycznie nowe, posiadają aprobatę techniczną lub deklarację zgodności i posiadają znak CE, spełniają wymogi obowiązujących przepisów, obowiązujących norm oraz posiadają wymagane prawem certyfikaty a wszystkie wymagane dokumenty, certyfikaty zostaną złożone przy odbiorze końcowym. 
RODO klauzula informacyjna
W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w ramach naszego serwisu stosujemy pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Jeśli nie wyrażają Państwo zgody, uprzejmie prosimy o dokonanie stosownych zmian w ustawieniach przeglądarki internetowej.