WARUNKI KONKURSU OFERT 2019

WARUNKI KONKURSU OFERT

 

 

Wojewódzki Specjalistyczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej

Chorób Płuc i Gruźlicy  w Wolicy

Wolica 113 , p-ta 62-872 Godziesze Małe

 

WARUNKI KONKURSU OFERT

 

w sprawie umowy o udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne z

podmiotami leczniczymi
 

w zakresie: udzielanie świadczeń zdrowotnych realizowanych przez lekarzy 

 • w  szpitalnych Oddziałach Chorób Płuc i Gruźlicy
 • w Szpitalu Chorób Płuc i Gruźlicy

 

Warunki konkursu ofert zawierają następujące załączniki: 

1.   Formularz ofertowy                                                      - Załącznik nr 1

2.   Projekt umowy                                                              - Załącznik nr 2

 

Podstawa prawna:

 1. Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2015 r., poz. 618 j. t.), zwana dalej „Ustawą o działalności leczniczej”,

Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2015r. poz. 581 z późn. zm.).

 1. zwana dalej „Ustawą o świadczeniach

 

 1. Udzielający zamówienia:

Wojewódzki Specjalistyczny Z ZOZ Chorób Płuc i Gruźlicy w Wolicy

Wolica 113  62-872 Godziesze Małe

tel 62 761 25 05

 
Przedmiot:

-udzielanie świadczeń zdrowotnych realizowanych przez lekarzy  specjalistów chorób płuc  w  szpitalnych  Oddziałach Chorób Płuc i Gruźlicy  /ryczałt/

 

       -udzielanie świadczeń zdrowotnych realizowanych przez lekarzy  specjalistów 

       chorób płuc lub chorób wewnętrznych  /dyżur/ w Szpitalu Chorób Płuc i Gruźlicy

 

 1. Konkurs ofert ogłoszono:
 1. na tablicy ogłoszeń Udzielającego zamówienia,
 2. na stronie internetowej Zespołu Zakładów www.wolica.pl

 

 1. Wymagania Udzielającego zamówienia:

     O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się oferenci, którzy:

 1. dysponują wiedzą, doświadczeniem oraz kwalifikacjami zawodowymi niezbędnymi do udzielania danego rodzaju świadczeń,
 2. posiadają aktualną polisę ubezpieczeniową OC najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień, od którego obowiązani będą zgodnie z umową do udzielania świadczeń zdrowotnych ( zgodnie z ustawą o działalności leczniczej),
 3. złożą oświadczenia i dokumenty wymagane w „Warunkach konkursu ofert”.

 

 1. Proponowana kwota należności za udzielanie świadczeń zdrowotnych będących przedmiotem konkursu ofert to cena jednostkowa, zgodnie z Formularzem oferty - Załącznik nr 1.
 2. Umowa:

Przewiduje się zawarcie w wyniku niniejszego postępowania umowy z terminami  realizacji określonymi w ogłoszeniu. Projekt umowy -  Załącznik Nr 2.

 

 

 1. Udzielający zamówienia zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu oraz przesunięcia terminu składania ofert bez podania przyczyny.

 

 1. W celu przeprowadzenia konkursu Udzielający zamówienia powołał Komisję Konkursową.

 

 1.  Środki ochrony prawnej
 1. protest: na zasadach określonych w art. 153 „Ustawy o świadczeniach”.
 2. odwołanie: na zasadach określonych w art. 154 ust. 1-2„Ustawy o świadczeniach”.

 

 1. Konkurs ofert składa się z części jawnej i niejawnej. W części jawnej mogą  uczestniczyć oferenci. W części jawnej nie podaje się informacji dot. wartości finansowych ofert.

Ogłoszenie o zakończeniu i wyniku konkursu zamieszczone zostanie na tablicy ogłoszeń w Zespole Zakładów.

 

 1. Kryteria oceny ofert - najniższa cena brutto - ranga 100%.

Cenę oferty należy podać w Załączniku nr 1 - tj. w Formularzu ofertowym.

 

 1. Składanie i otwarcie ofert, rozstrzygniecie konkursu:

W postępowaniu konkursowym mogą brać udział podmioty lecznicze określone w art. 26 „Ustawy o działalności leczniczej”.

Każdy oferent składa tylko jedną ofertę w danym zakresie. Ofertę należy złożyć w formie pisemnej w zamkniętej kopercie z napisem odpowiednio: „Konkurs ofert – udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie… (podać zakres)”oraz informacje identyfikujące Oferenta.

 

 

Termin składania ofert:

Oferty należy składać w Sekretariacie Zespołu Zakładów do 17 grudnia 2018 r. do godz. 12.00

 

Otwarcie ofert:

Nastąpi w dniu  17 grudnia 2018 r. o godz. 13.00 w sali konferencyjnej Szpitala.

Konkurs zostanie rozstrzygnięty  w terminie do dnia 20 grudnia  2018 r.

 

 

 

 

Okres związania ofertą wynosi 30 dni od daty upływu terminu składania ofert.

Ofertę należy złożyć na formularzu ofertowym według załączonego wzoru „Formularz oferty" (Załącznik nr 1) wraz z wymaganymi przez Udzielającego zamówienia dokumentami. Oferta winna być napisana w języku polskim.

 

 

 1. Oferta musi zawierać:

W celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu oferent musi złożyć następujące oświadczenia i dokumenty:

 

 

 1. Formularz ofertowy wg wzoru - Załącznik nr 1.
 2. Dokumenty:
 1. wyciąg z centralnej ewidencji działalności gospodarczej,
 2. kopie dokumentów potwierdzających posiadanie kwalifikacji zawodowych:
 1. dyplom ukończenia studiów,
 2. prawo wykonywania zawodu lekarza,
 3. dyplom specjalisty lub dokument potwierdzający realizowanie szkolenia specjalizacyjnego,

 

 

Ponadto Oferent zobowiązany będzie do przedłożenia przed podpisaniem umowy:

 

 1. polisy ubezpieczeniowej od odpowiedzialności cywilnej, stosownie do przepisów ustawy o działalności leczniczej,
 2. zaświadczenia lekarskiego,
 3. orzeczenia do celów sanitarno-epidemiologicznych,
 4. aktualny wpis do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą Wielkopolskiej Izby Lekarskiej .

 

 

Kopie załączonych dokumentów muszą być potwierdzone „za zgodność z oryginałem",
i podpisane przez Oferenta. Zaleca się wypełnienie Załącznika nr 1  w/g podanego wzoru.

 

 

 

 1. Informacji dotyczących konkursu udziela:

      Osoba wyznaczona przez Dyrektora Zespołu Zakładów

 

 1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszych Warunkach konkursu mają zastosowanie przepisy Ustawy o działalności leczniczej oraz Ustawy o świadczeniach.

 

 Wojewódzki Specjalistyczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej

Chorób Płuc i Gruźlicy  w Wolicy

Wolica 113  p-ta 62-872 Godziesze Małe

 

 

Załącznik nr 1

 

FORMULARZ OFERTOWY

 

 1. Nazwa Oferenta:

 

 

       (pieczęć określająca nazwę i siedzibę)

 

 

........................................................................................................................................

2.  Nr prawa wykonywania zawodu

 

............................................................... ……………............................................................

3.  Numer NIP

 

..................................................................... …………..................................................

4.  Numer REGON

 

.....................................................................................................................................

5. Numer tel./fax

 

Oświadczam, iż:

 • Zapoznałem/am się z treścią ogłoszenia o konkursie ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych dla pacjentów  Szpitala Chorób Płuc i Gruźlicy w Wolicy,
 • Jestem gotowy/a do realizacji świadczeń podanych w ofercie w okresie wskazanym w ogłoszeniu
 • Jestem związany/a niniejszą ofertą przez okres 30 dni od daty upływu terminu składania ofert.

 

……………………………                       ......................................................................

(miejscowość, data)                                  (podpis i pieczątka Oferenta)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FORMULARZ OFERTOWY

 

 

 

 

Zakres

Należności za

udzielanie świadczeń zdrowotnych

[kwota PLN]

 

 

Oddział Chorób Płuc i Gruźlicy "........"

od poniedziałku do piątku w godzinach

od 7:00 do 14:35

 

Szpital Chorób Płuc i Gruźlicy

Dyżur popołudniowy w godzinach od 14:35 do 7:00 dnia następnego

 

Dyżur  świąteczny w soboty, niedziele i święta

w godzinach  od 7:00 do 7:00 dnia następnego

 

 

 

 

………….. PLN brutto ryczałt

 

 

 

………….. PLN brutto za godzinę

 

 

 

………….. PLN brutto za godzinę

 

 

 

 

 

 

 

 

 

...............................................                        ......................................................................

(miejscowość, data)                                      (podpis i pieczątka Oferenta)

 

Poniżej znajduje się link do pobrania treści w formacie .pdf

[Pobierz]

 

 

 

 

RODO klauzula informacyjna
W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w ramach naszego serwisu stosujemy pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Jeśli nie wyrażają Państwo zgody, uprzejmie prosimy o dokonanie stosownych zmian w ustawieniach przeglądarki internetowej.