Zał. Nr 2 2019 dyżury Wolica lekarze

Załącznik Nr 2

do umowy o udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne z podmiotem leczniczym

 

Szczegółowy zakres obowiązków  Przyjmującego Zamówienie w ramach udzielania świadczeń zdrowotnych jako dyżur popołudniowy/dyżur świąteczny obejmujący cały Szpital:

 1. Lekarz dyżurny pełni dyżury kontraktowe zgodnie z comiesięcznym harmonogramem dyżurów,
 2. W przypadkach losowych dopuszczalna jest zmiana w harmonogramie dyżurów, po uprzednim uzgodnieniu z Ordynatorami/Kierownikami Oddziałów,
 3. Miejscem dyżurów lekarza dyżurnego jest WSZZOZ Chorób Płuc i Gruźlicy w Wolicy k/Kalisza,
 4. Przyjmujący zamówienie zobowiązuje się być w stałym kontakcie z personelem medycznym, który każdorazowo zgłasza lekarzowi potrzeby w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych,
 5. Zakończenie dyżuru medycznego objętego zleceniem następuje w dni robocze z chwilą przekazania raportu z wykonywanych czynności upoważnionej  osobie, natomiast w dni wolne od pracy z chwilą zgłoszenia się następcy na dyżurze, któremu przekazuje książkę raportów oraz pełną informację o stanie chorych.
 6. Do obowiązków lekarza dyżurnego należy:
 1. rozpoczynanie dyżurów o godzinie ustalonej w harmonogramie dyżurów, tj.: w dni świąteczne, niedziele i wolne od pracy o godzinie 700, a w dni powszednie o godzinie 1435, do godziny 7.00 dnia następnego,
 2. zapoznanie się z ważniejszymi wydarzeniami z okresu poprzedniego dyżuru i ze stanem zdrowia pacjentów przebywających w Szpitalu,
 3. wnikliwie zbadanie każdego zgłaszającego się chorego i w razie stwierdzenia i zasadności leczenia szpitalnego przyjęcie go i skierowanie do właściwego oddziału szpitalnego,
 4. w przypadku ciężkiego stanu zdrowia pacjenta udzielenie mu pierwszej pomocy lekarskiej przed załatwieniem formalności związanych z przyjęciem do szpitala,
 5. w stosunku do chorego wymagającego pilnego leczenia w innym podmiocie leczniczym - uzgodnienie miejsca w innym podmiocie leczniczym i zapewnienie transportu do tego podmiotu,
 6. zlecanie podania niezbędnych leków oraz wykonania niezwłocznych świadczeń diagnostycznych, leczniczych i pielęgnacyjnych,
 7. organizowanie w razie potrzeby niezwłocznych konsultacji specjalistycznych i badań diagnostycznych w innych podmiotach leczniczych,
 8. organizowanie, w miarę potrzeby transportu pacjenta chorego zakaźnie lub podejrzanego o chorobę zakaźną do oddziału chorób zakaźnych innego podmiotu leczniczego,
 9. natychmiastowe odnotowywanie zleceń, zabiegów i interwencji lekarskich w historii choroby, karcie zleceń oraz książce lekarza dyżurnego,
 10. prowadzenie dokumentacji medycznej w wersji papierowej i elektronicznej w sposób czytelny, chronologiczny, oddający pełny obraz przebiegu choroby i leczenia,
 11. udzielanie informacji o stanie zdrowia pacjentów wg obowiązujących zasad,
 12. kończenie dyżuru nie wcześniej niż po złożeniu meldunku w dni robocze i po zgłoszeniu się następnego lekarza dyżurnego w dni wolne od pracy,
 13. przebywanie na terenie szpitala przez cały czas pełnienia dyżuru,
 14. pozostawanie przez czas pełnienia dyżuru w zasięgu szpitalnego telefonu komórkowego,
 15. niezwłoczne informowanie Zastępcy Dyrektora ds. lecznictwa lub Dyrektora szpitala o istotnych wydarzeniach w czasie dyżuru (ucieczka, wypadek itp.),
 16. przestrzeganie zasad etyki lekarskiej,
 17. uczestniczenie w naradach lekarskich organizowanych przez udzielającego zamówienia,

Poniżej znajduje się link do pobrania załącznika nr 2 w formacie .pdf

[Pobierz]

 

 

RODO klauzula informacyjna
W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w ramach naszego serwisu stosujemy pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Jeśli nie wyrażają Państwo zgody, uprzejmie prosimy o dokonanie stosownych zmian w ustawieniach przeglądarki internetowej.